Tel:        02866858292 Hotline: 02866828727
 • Ms Hoàng: 0937541079
 • Ms Giang: 0937451079
 • Mr Khanh: 0932114242

Giá lịch tết

Giá đã chiết khấu đến 45%, vào xem và gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

 Ngày tạo : 21-09-2016 -  Lượt xem : 2775

BẢNG GIÁ LỊCH 2017

1. LỊCH 5 TỜ, 7 TỜ NẸP THIẾC: Size: (45 x 70cm), (40 x 60cm), (37 x 70cm)   Giá: 12,500đ/cuốn

 • In thêm chữ quảng cáo, cộng thêm tiền công in : + 300đ/màu/tờ
 • In thêm hình ảnh quảng cáo 5 tờ giống nhau (bìa in chữ), cộng thêm tiền công in :
  • Số lượng : 500 cuốn +3,500đ
  • Số lượng : 1,000 cuốn +3,000đ
  • Số lượng : 1,500 cuốn +2,500đ
  • Số lượng : 2,000 cuốn +2,200đ
 • In thêm hình ảnh quảng cáo, 5 tờ khác nhau
  • Số lượng: 1,000 cuốn + 5,000đ
  • Số lượng: 1,500 cuốn + 4,000đ
  • Số lượng: 2,000 cuốn + 3,500đ

2. LỊCH 7 TỜ LÒ XO: Size: (40 x 60cm) và ( 38 x 70cm)                                      Giá 25,000đ/cuốn

 • In thêm hình ảnh quảng cáo 7 tờ giống nhau (bìa in chữ), công thêm tiền công in :
  • Số lượng : 500 cuốn +4,000đ
  • Số lượng : 1,000 cuốn +3,500đ
  • Số lượng : 1,500 cuốn +3,000đ
  • Số lượng : 2,000 cuốn +2,500đ
 • In thêm hình ảnh quảng cáo, 7 tờ khác nhau
  • Số lượng: 1,000 cuốn + 6,000đ
  • Số lượng: 1,500 cuốn + 4,500đ
  • Số lượng: 2,000 cuốn + 3,500đ

3. LỊCH 1 TỜ NẸP THIẾC: Size: 45 x 70cm                                                          Giá: 2,500đ/ tờ

 • Dưới 500 tờ : +500đ/Màu
 • Trên 500 tờ : +300đ/Màu
 • In thêm quảng cáo 4 màu: Trên 1,000 tờ +3,000đ/tờ

4. LỊCH BÀN CHỮ A (1 LÒ XO) (13 tờ): 22 x 16cm, 19x22cm, 14x24cm          Giá 21,000đ/cuốn

 • Ép nhũ:
  • Số lượng : 100 cuốn : +3,500đ
  • Số lượng : 200 cuốn : +3,000đ
  • Số lượng : 500 cuốn : +2,500đ
  • Số lượng : 1,000 cuốn : +2,000đ

5. LỊCH BÀN CHỮ M (2 LÒ XO) (52 tuần): Size: 24 x 14cm                              Giá:32,000đ/cuốn

 • Ép nhũ:
  • Số lượng : 100 cuốn : +3,500đ
  • Số lượng : 200 cuốn : +3,000đ
  • Số lượng : 500 cuốn : +2,500đ
  • Số lượng : 1,000 cuốn : +2,000đ

6. LỊCH BÀN TUẦN ĐẾ NHỰA: Size: 25 x 13cm                                                Giá 35,000đ/cuốn

7. LỊCH TREO TƯỜNG 52 TUẦN (NB1, NB2): Size : 30 x 40cm                       Giá 110,000đ/cuốn (Có túi) .

8. LỊCH LÒ XO GIỮA BỘ SỐ IN MENTALIZE, BẾ NỔI 3D: Size: 37 x 50cm

      * NB14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29                                              Giá 34,000đ/cuốn

      * NB25,26 (màng 7 màu, bế nổi)                                                                        Giá 35,000đ/cuốn

      * NB30 (Gà bằng nhựa nổi 3D)                                                                         Giá 46,000đ/cuốn

      * NB31 (Gia đình gà bằng nhựa nổi 3D)                                                            Giá 47,000đ/cuốn

9. BÌA CARTON KHÁNH HÒA LOẠI 1 IN OFFSET  MÀU: (size 35x 50cm)

      * BL34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45                                                              Giá 8,500đ/cuốn

Ép kim tên Công ty : 2,000đ + Khuôn đầu 280,000đ

10. BÌA NGOẠI (VÁN MDF 2.5mm) IN OFFSET 5 MÀU (size: 35x50cm)

       *BL34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45                                                         Giá 16,500đ/ cuốn

Ép kim tên Công ty : 2,000đ + Khuôn đầu 280,000đ

11. BÌA NGOẠI (VÁN MDF 3mm)  IN OFFSET 5 MÀU (size: 40 x 60cm)

        * BL26,27,28,29,30,31,32,33                                                                           Giá 17,000đ/cuốn

Ép kim tên Công Ty: 3,000đ + Khuôn đầu 300,000đ

12. BÌA NGOẠI (VÁN MDF 3mm)  IN MENTALIZE (size: 40 x 60cm)

        * BL11M,12M, 14M, 15M, 16M, 17M, 18M, 19M, 22M, 23M                      Giá 26,500đ/cuốn

Ép kim tên Công Ty: 3,000 + Khuôn đầu 300,000đ

13. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  GẮN GÀ NỔI (size: 40 x 60cm)

        *BL20M, 21M                                                                                                  Giá 40,500đ/cuốn

Ép kim tên Công ty: 3,000đ + Khuôn đầu 300,000đ

14. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  GẮN GIA ĐÌNH GÀ NỔI 3D (size: 40 x 60cm)

        * BL24M, 25M                                                                                                 Giá 42,000đ/cuốn

Ép kim tên Công Ty: 3,000 + Khuôn đầu 300,000đ

15. BÌA DUPLEX 2.000g, BẾ NỔI 3D: (Size: 40 x 60cm)

        * BL 1,2,3,4,5,6,7,8,10                                                                                     Giá 28,000đ/cuốn

Ép kim tên Công Ty: 2,500đ + Khuôn đầu 300,000đ

16. BÌA DUPLEX 2.000g, BẾ NỔI 3D, GẮN GÀ NỔI 3D: (Size: 40 x 60cm)

        * BL 9                                                                                                               Giá 40,500đ/cuốn

Ép kim tên Công Ty: 3,300đ +Khuôn đầu 300,000đ

17. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g (size: 30 x 60cm)

        * NB3, 4                                                                                                           Giá 24,000đ/cuốn

Ép kim tên Công Ty: 3,000đ+ Khuôn đầu 300,000đ

18. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, VÁN MDF 2.5mm (size: 30 x 60cm)

        *NB5,6,7,8,11,12                                                                                             Giá 22,500đ/cuốn

Ép kim tên Công Ty: 2,000đ + Khuôn đầu 300,000đ

19. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, VÁN MDF 2.5mm, GẮN GÀ NỔI 3D (size: 30 x 60cm)

         * NB 9                                                                                                             Giá 35,000đ/cuốn

Ép kim tên Công Ty: 3,100đ +Khuôn đầu 300,000đ

20. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, VÁN MDF 2.5mm, GẮN GIA ĐÌNH GÀ NỔI 3D (size: 30 x 60cm)

         * NB 10                                                                                                           Giá 36,000đ/cuốn

21. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g (size 37 x 70cm)

         * NB 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46                                               Giá 33,500đ/cuốn

22. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g, IN MÀN METALIZE 7 MÀU (size37x70cm)

         * NB 42,43,47                                                                                                 Giá 33,500đ/cuốn

23. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g, GẮN GÀ NỔI (size37x70cm)

         * NB 48                                                                                                           Giá 46,000đ/cuốn

24. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g, GẮN GIA ĐÌNH GÀ NỔI 3D (size37x70cm)

         * NB49                                                                                                            Giá 47,500đ/cuốn

25. BÌA DÁN BLOC CÔNG NGHỆ LAMINA, GỖ DÀY 10mm: Size: 40 x 60cm)

          * NB 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57                                                   Giá 125,000đ/cuốn

26. CÁC LOẠI BLOC LỊCH: ( giá chưa chiết khấu – tùy từng thời điểm) - Chiết khấu từ 35% đến 45% tùy vào số lượng .

          * Bloc trung Pelure (size: 10 x15cm)                                                              Giá 21,000đ/cuốn

          * Bloc trung màu (size: 10 x 15cm)                                                                 Giá 40,000đ/cuốn

          * Bloc đại lỡ ( size: 12 x 18cm)                                                                       Giá 58,000đ/cuốn

          * Bloc đại (14.5 x 20.5cm)                                                                              Giá 75,000đ/cuốn

          * Bloc đại đặc biệt (16 x 24cm)                                                                       Giá 200,000đ/cuốn

          * Bloc Siêu đại (size: 20 x 30cm)                                                                    Giá 250,000đ/cuốn

          * Bloc cực đại (size: 25 x 35cm)                                                                      Giá 350,000đ/cuốn

          * Bloc Siêu cực đại ( size: 30 x 40cm)                                                            Giá 450,000đ/cuốn

Ghi chú: giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa tính bao bì .

Dịch vụ - sản phẩm

Lịch bàn

Lịch treo tường

Lịch Bloc

THIỆP TẾT

Túi đựng lịch

MẪU LỊCH TREO TƯỜNG

Mẫu lịch để bàn